vagy
0 A kosarad Ft.

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A továbbiakban a részletes online adatvédelmi irányelveinkről olvashatsz tájékoztatást.

Mi ennek a célja?

Célja az, hogy biztosítsunk Téged arról, hogy a casey.hu Webáruház tiszta és etikus üzleti tevékenységet végez és körültekintően gondoskodik az általa kezelt információk biztonságáról. Továbbá, hogy ezzel a nyilatkozattal megfeleljünk a szigorú hatályos jogszabályoknak.

Miért szükséges ez?

Amikor egy felhasználó meglátogatja a webáruházunkat (és bármilyen más webhelyet), akkor személyes és/vagy anonim adatok kezelésére, feldolgozására, felhasználására kerül sor. Jogod van tudni, hogy a webhely szolgáltatója hogyan kezeli a Te adataidat. Másrészt, a transzparencia jegyében így hatóságilag hatékonyabban ellenőrizhetők a visszaélések.  

Mit tudhatsz meg ebből?

Hogy a Te személyes és anonim adataidat körültekintően és biztonságban kezeljük, és illetéktelen kezekbe nem adjuk át. Információt kapsz arról, hogy bizonyos felhasználói folyamatokban milyen adatokat kezelünk, illetve rajtunk kívül kik kezelhetik az adatodat (pl. Vásárlás után a futárszolgálat).

 

 

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Anonimizálás:

olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

Cookie (sütik):

a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység:

azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összes-sége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

Érintett/vásárló/fogyasztó:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal:

az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP cím:

valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

Különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

NAIH , akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);  

Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Természetes személyazonosító adatok:

az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Tilalmi lista:

azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

Üzletszerzési lista:

a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;

Bezárom
x